Working Hours Monday - Friday 09:00-18:30
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject

Trolleybus de la Bibliothèque IBB

 • Client: Istanbul BB
 • Achevée: 2022
 • Lieu du projet: Istanbul
 • Type de projet: Bibliothéque
 • Architectes: Emrullah Ertan