Working Hours Monday - Friday 09:00-18:30
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject
 • #BuserProject

مركز الأعمال الأفريقي

 • عميل: African Business Center
 • اكتمال: 2020
 • موقع المشروع: اسطنبول
 • نوع المشروع: مكتب
 • المهندسين المعماريين: Demet Özel